Nyheter bitillsyn

En ny djurhälsolag börjar gälla den 21 april 2021. Jordbruksverket har också uppdaterat föreskrift om kontroll av amerikansk yngelröta, varroa- och trakékvalster.

Det som är förändrat 2021 är följande:
Indelning av varroazoner – i stället för tre zoner med olika skyddsnivåer blir det bara två område – restriktionzon och friskzon. Restriktionzon motsvarar dagens zon 1 där varroa är konstaterat och friskzon motsvarar dagens zon 2, 3 (buffertzon) och varroafritt område.
Övervakningsområde för amerikansk yngelröta, AY – material som flyttas ut från området ska rengöras (inte saneras som det står i föreskriften idag). Bitillsynsperson ska alltid villkora i beslutet att material som flyttas ut ur övervakningsområde ska rengöras innan det används i biodlingen igen. Sanering av material vid flytt ut ur skyddsområde kvarstår.

Förslag på förändring som fortfarande inte är beslutat:
Jordbruksverket tar över hela ansvaret för bitillsyn och registrering av bisamhälle på samma sätt som man har på alla andra hållna djurslag. Beslutet på det väntas vid årsskiftet 2021/22.

Nya föreskrifter om kontroll av bisjukdomar